МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Мостиська
 

 

Меню

 

 

Погода  в районі

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Мостиської районної ради

 1. Загальні  положення

        Постійні комісії ради є органами Мостиської районної ради відповідальними перед нею і їй підзвітними.

        Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Мостиської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

        Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

        Постійні комісії утворюються і обираються радою на строк повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад депутатської комісії 5-7 чоловік. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Заступники голів і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

        Всі члени комісії користуються рівними правами.

        До складу постійних комісій не можуть бути обрані , заступник (заступники) голови районної ради.

        Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Повноваження постійних комісій

        Постійні комісії Мостиської районної ради:

-         беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють в реалізації їх виконання, здійснюють контроль за їх виконанням;

-         попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

        Крім того, постійні комісії Мостиської районної ради:

за дорученням ради або за власною ініціативою:

-         попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природнього середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

за дорученням ради, голови, заступника (заступників) голови районної ради, або за власною ініціативою:

-         вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевої районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

-         здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради;

-         розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “ Про звернення громадян”, а також ст.12 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”;

-         вивчають і готують за дорученням ради, або за власною ініціативою питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

        Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

        Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.

        Рекомендації постійних комісій підлягають обов`язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати рогляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3. Організація роботи постійних комісій

        Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

        Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження і інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, секретар комісії.

        Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

        За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

        Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

        Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника (заступників) голови районної ради розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

        Постійна комісія для вивчення питань може утворювати і підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

        Постійна комісія ради при необхідності може утворювати підкомісії з основних напрямків своєї діяльності.

        Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.

        Постійні комісії на основі даного положення, Регламенту Мостиської районної ради та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розробляють свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи.

        Відповідальність за своєчасний, повний і обєктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.

© Мостиська районна рада, Львівська область, 2011.