МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Мостиська
 

 

Меню

 

 

Погода  в районі
 

                                                        П О Л О Ж Е Н Н Я

                                    про Президію Мостиської районної ради

 

1.     Президія  Мостиської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2.     Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатським корпусом.

3.     Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій в районі.

4.     До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій, голова райдержадміністрації за згодою.

5.     організовує роботу президії ради з головами постійних комісій ради та уповноваженими представниками зареєстрованих депутатських груп і фракцій.

6.     Засідання президії ради скликається головою ради у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомірним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.

7.     Головуючим на засіданні президії ради є голова ради або за його дорученням заступник.

8.     Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

9.     Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів усього складу президії.

10.       Обслуговування президії ради забезпечується виконавчим апаратом ради.

11.        Президія ради на чолі з головою ради:

-         готує пропозиції про скликання ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які вносяться на розгляд ради та прийняті по них рішення; обговорює внесені у встановленому Регламентом ради порядку питання перед слуханням їх на пленарних засіданнях ради і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії;

-         здійснює керівництво підготовкою сесії ради і питань, які вносяться на її розгляд, забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

-         представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями;

-         доповідає раді про стан справ на території з інших важливих питань, про прийняті президією рішення, щорічно інформує раду і населення про свою діяльність;

-         представляє раді кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

-         координує діяльність постійних комісій, депутатських груп, сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень;

-         сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, розглядає питання, пов`язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов`язків для роботи в раді, її органах і у виборчих округах; сприяє депутатам у проведенні прийому громадян, а також звітів депутатів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, вживає заходи до реалізації висловлених на них пропозицій і зауважень, а також пропозицій і зауважень депутатів, внесених на сесії ради, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків депутатів;

-         організовує узагальнення наказів виборців і вносить їх на розгляд ради; сприяє депутатам в реалізації даних їм наказів;

-         організовує взаємодію районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, самодіяльними об`єднаннями і формуваннями громадян у вирішенні питань місцевого життя;

-         сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі;

-         організовує проведення відповідно до рішень ради місцевих референдумів, а також обговорення громадянами проектів рішень ради, інших важливих питань;

-         забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян, адресованих раді; листи, заяви і скарги громадян, колективів, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду постіними комісіями;

-         організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, контролює за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради, накази виборців;

-         розглядає відповідно до законодавства питання про організацію виборів і відкликання депутатів виборцями;

-         здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою;

-         розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради.

12.        Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями не допускається.

 

 

 

Керуючий справами Мостиської районної ради                    В.Саламаха

© Мостиська районна рада, Львівська область, 2011.